Disciplinele de pregătire doctorală

Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate cuprinde cinci discipline de specialitate și activități specifice de documentare, informare în domeniul temei de cercetare. Alături de acestea programul mai include două discipline cu caracter transversal, de formare a deprinderilor etice și metodologice de cercetare științifică – Metodologia și deontologia cercetării științifice și Etica si integritate academică.

Cursurile de specialitate se concentrează asupra elementelor de metodologie și teorie a cercetării în domeniile fundamentale ale școlii doctorale, istorie, arheologie și protecția patrimoniului. Cursul intitulat Scrierea academică: aplicații în domeniul istoriei și arheologiei, predat de Prof.univ.dr.habil. Silviu Miloiu, își propune formarea unui stil științific elevat de redactare a textelor, care să permită studenților doctoranzilor să-și elaboreze cu succes materialele științifice pe care sunt chemați să le scrie în cadrul pregătirii doctorale, cu deosebire a lucrării de doctorat și a rapoartelor de progres, dar și a articolelor și comunicărilor științifice, aplicațiilor de granturi științifice etc. Cursul intitulat Metode calitative și cantitative de cercetare a istoriei, predat, de asemenea, de profesorul Silviu Miloiu, își propune să le ofere studenților elemente avansate ale metodelor calitative și cantitative de investigare a istoriei și să abordeze modalitățile de aplicare a acestora la cazul lucrărilor de doctorat pe care le redactează. Cursul de Teorie și metodă în cercetarea istorică și arheologică contemporană este predat de Prof.univ.dr.habil. Mircea Anghelinu și vizează familiarizarea doctoranzilor cu misiunea științifică, principiile de studiu și metodele arheologiei contemporane, ca și cu modul de articulare a acestei discipline în ansamblurile socio-culturale, politice și ideologice. Cursul intitulat Metode de studiu, conservare și valorificare a patrimoniului, predat de Conf.univ.dr.habil. Monica Mărgărit, are în vedere formarea deprinderilor metodologice de cercetare, conservare și valorificare a patrimoniului cultural, cu aplicabilitate în celelalte subdomenii ale istoriei.

Fișele disciplinelor sunt o oglindă a preocupărilor cadrelor didactice de a concentra demersul educațional asupra rezultelor învățării. Cursurile abordează aspecte teoretice și mai ales metodologice, dar se concentrează asupra aplicabilității acestora în cadrul lucrărilor științifice redactate de studenții doctoranzi. Fișele disciplinelor – și cursurile în substanța lor – cuprind, printre altele, următoarele secțiuni: competenţe specifice accumulate (divizate în cadrul fișei în competențe profesionale și transversale), obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) – obiectivul general al disciplinei și obiectivele specifice, conținuturile cursurilor și seminariilor, metodele și mijloacele de învățământ utilizate, o rubrică ce vizează coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului și o secțiune de evaluare. Acestea îmbrățișează toate cerințele menționate de acest indicator.

Pentru disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate studenții doctoranzi susțin examene în cadrul cărora se verifică cunoștințele dobândite.

Fișele disciplinelor sunt întocmite potrivit unui document standard elaborat de Serviciul de Monitorizare a Calității (S.M.C.), care verifică și propune spre aprobare aceste documente universitare.

Planul de învățământ prevede și trei Rapoarte de prezentare a progresului cercetării, care se încheie cu un colocviu susținut în fața comisiei de îndrumare. Acestea permit monitorizarea strictă a progresului activității de cercetare doctorală și adoptarea de măsuri de impulsionare sau corectare a parcursului doctoral, atunci când se consideră a fi necesar.

În cadrul programului doctoral sunt curpinse două discipline – Metodologia și deontologia cercetării științifice și Etica si integritate academică – ale căror obiective le constituie formarea deprinderilor de etică și deontologie a cercetării științifice, informarea doctoranzilor cu privire la practici științifice inacceptabile precum plagiatul, precum și îndrumarea lucrării de doctorat pe drumul rigorii și competenței.

Fișele disciplinelor

Scrierea academică

Metode calitative și cantitative de cercetare a istoriei

Teorie și metodă în cercetarea istorică și arheologică contemporană

Metode de studiu, conservare și valorificare a patrimoniului

Etica si integritate academică

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search