Legislație, metodologii, proceduri

Școala Doctorală de Istorie, ca parte a I.O.S.U.D.-U.V.T., a elaborat și implementat regulamentele, metodologiile și procedurile necesare funcționării în conformitate cu legislația privind organizarea studiilor de doctorat.

a) regulamente interne ale structurilor administrative (Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat, regulamentele școlilor doctorale)

Regulamentele, metodologiei și procedurile existente permit funcționarea în condiții optime a structurilor școlilor doctorale, integrarea cu succes a doctoranzilor și desfășurarea activității acestora în condiții normative bine statuate, eficientizarea activității cadrelor didactice.

1. Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat în Universitatea Valahia din Târgovişte, aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 23 aprilie 2013, prin hotărârea nr. 126 C.

Link pe site-ul instituției: https://www.valahia.ro/images/documente/REG%2010%20-%20Regulament%20institutional%20de%20organizare%20si%20desfasurare%20a%20programelor%20de%20studii%20universitare%20de%20doctorat%20in%20U.V.T..pdf

2. Regulament de organizare și functionare a I.O.S.U.D., aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 23 aprilie 2013, prin hotărârea nr. 126 D.

Link pe site-ul instituției: https://www.valahia.ro/images/documente/REG%2001%20-%20D%20-%20ROF%20I.O.S.U.D..pdf

3. Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste, aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 23 aprilie 2013, prin hotărârea nr. 126 B.

Link pe site-ul instituției: https://www.valahia.ro/images/documente/REG%2001%20-%20D1.1%20-%20Regulament%20Scoala%20Doctorala%20de%20Stiinte%20Economice%20si%20Umaniste.pdf

b) metodologia de desfășurare a alegerilor la nivelul CSUD, școlii doctorale și dovezi ale derulării acestora;

Alegerile pentru conducerile școlilor doctorale și ale I.O.S.U.D. se desfășoară potrivit legislației în vigoare și a unor metodologii de derulare a procesului electoral. Documentele fundamentale în acest sens sunt:

1. Metodologia de alegere a membrilor Consiliului școlii doctorale și de numire a directorului de școală doctorală, aprobată de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 27 aprilie 2017, prin hotărârea nr. 22Q.

Link pe site-ul instituției: https://www.valahia.ro/images/documente/M%2008%20-%20alegerea%20membr%20consiliului%20sc%20doctorale%20si%20director%20sc%20doctorala.pdf .

2. Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, aprobată de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 27 aprilie 2017, prin hotărârea nr. 22Q.

Link pe site-ul instituției: https://www.valahia.ro/images/documente/M%2009%20-%20desemnare%20membr%20consiliului%20studii%20univ%20doctorat.pdf .

Alegerile pentru desemnarea membrilor CSUD conducători de doctorat au avut loc la data de  7.07.2017, în urma scrutinului desfășurat fiind aleși prof. univ. dr. Rodica Mariana ION si prof. univ. dr. Constanta POPESCU. 

Alegerile pentru desemnarea studentului-doctorand membru CSUD s-au desfășurat în două tururi, la datele de 7.07.2017 și 14.07.2017, reprezentant ales fiind dl. Ciprian Florinel BUHUȘI.

Alegerile pentru CSUD au fost validate de Senatul U.V.T., prin Hotărârea nr. 27 O din 31.07.2017.

Link pe site-ul instituției: https://www.valahia.ro/images/senat/hs_27_31.07.2017.pdf (paginile 18 și 19).

Alegerile pentru desemnarea membrilor CSD conducători de doctorat au avut loc la data de  7.07.2017, fiind aleși prof. univ. dr. Rodica Mariana ION (CSD – SDSI) și prof. univ. dr. Constanta POPESCU (CSD – SDSEU). 

Alegerile pentru desemnarea doctoranzilor membri CSD s-au desfășurat în două tururi, la datele de 7.07.2017 și 14.07.2017, aleși fiind dl. Ciprian Florinel BUHUȘI (CSD-SDSEU) și ing. Liviu OLTEANU (CSD-SDSI).

Alegerile pentru CSD au fost validate de Senatul U.V.T., prin Hotărârea nr. 27 O din 31.07.2017.

c) metodologia de desfășurare a concursului pentru funcția de director CSUD și dovezi ale derulării acestuia;

Concursul s-a desfășurat în conformitate cu prevederile în vigoare la nivel național și cu metodologia elaborată de Senatul Universității „Valahia” din Târgoviște:

Metodologia de desfăşurare a concursului public de ocupare a postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din Universitatea „Valahia” Târgovişte, aprobată de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 23 iunie 2016, prin hotărârea nr. 10 B.

Link pe site-ul instituției: https://www.valahia.ro/images/documente/M%2001%20-%20Metodologie_concurs_director_CSUD.pdf .

Anunțul cu privire la desfășurarea concursului a fost public, fiind informat și ministerul tutelar.

Link pe site-ul instituției: https://www.valahia.ro/images/documente/anunt%20concurs%20director%20CSUD-2016.pdf .

De asemenea, calendarul a fost afișat public la avizier și pe website-ul universității.

Link pe site-ul instituției: https://www.valahia.ro/images/documente/calendarul%20concursului%20CSUD-2016.pdf .

Concursul s-a desfasurat in data de 03.08.2016, ora 12, la Centrul National de Conferințe al U.V.T. Prin Hotărârea Senatului U.V.T. nr. 12 I din 9 septembrie 2016 s-a validat ocuparea postului de Director CSUD de dl. prof. univ. Marius PETRESCU.

Link pe site-ul instituției: https://www.valahia.ro/images/senat/hs_12_09.09.2016.pdf .

d) metodologii de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat (de admitere a studenților doctoranzi, de finalizare a studiilor de doctorat)

Admiterea se desfășoară după o metodologie aprobată de Senatul universitar în fiecare an de studii. Ultima metodologie a fost avizată în ședinţa Consiliului de Administraţie din data de 25.04.2018 şi aprobată în ședinţa Senatului universitar din 26.04.2018.

Link pe site-ul instituției: https://www.valahia.ro/images/documente/M11%20-%20Metodologia%20de%20organizare%20a%20admiterii%20la%20studii%20universitare%20de%20doctorat%20pentru%20anul%202018-2019.pdf .

Toate documentele cu privire la ultima admitere la Școala Doctorală se găsesc, de asemenea, pe site-ul acestei instituții, la adresa: https://www.scoaladoctorala.valahia.ro/admitere-2018/

Finalizarea studiilor universitare de doctorat urmează normativele legislației naționale îm vigoare și ale unei proceduri specifice elaborată de Universitatea „Valahia” din Târgoviște.

-PO 07.26 Finalizarea studiilor universitare de doctorat.

e) existența unor mecanisme de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și de echivalare a doctoratului obținut în alte state

În cadrul instituției de învățământ superior există cadrul juridic și instituțional de obținere a calității de conducător de doctorat, de recunoaștere a titlului de doctor și conducător de doctorat, facilitând astfel integrarea unor specialiști recunoscuți în echipa de conducători de doctorat a Universității „Valahia” din Târgoviște. Dintre cei șase conducători de doctorat cu titlul de doctor habilitat, patru profesori au obținut titlul la Universitatea „Valahia” din Târgoviște (prof.univ.dr.habil. Mircea Anghelinu, conf.univ.dr.habil. Monica Mărgărit, conf.univ.dr.habil. Marian Cosac și conf.univ.dr.habil. Claudiu Neagoe) și doi în afara instituției (prof.univ.dr.habil. Silviu Miloiu la Universitatea București și prof.univ.dr.habil. Sergiu Musteață la Universitatea „Ovidius” din Constanța), beneficiind de posibilitatea de a obține calitatea de conducător de doctorat la Universitatea „Valahia” din Târgoviște ca urmare a existenței acestui cadru juridic amintit anterior. Menționăm în acest sens:

1. Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a procesului de abilitare pentru conducere de doctorat în Universitatea „Valahia” din Târgoviște, aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 2 iunie 2015, cu numărul REG 32 .

Link pe site-ul instituției: https://www.valahia.ro/images/documente/REG%2032%20-%20Proces%20abilitare%20conducere%20doctorat.pdf

2. PO 07.37 Recunoașterea titlului de doctor obținut în străinătate .

3. PO  07.38 Recunoașterea calității de conducător de doctorat obținută în străinătate.

f) structuri de conducere funcționale [I.O.S.U.D./C.S.U.D./Consiliul scolii doctorale (regularitatea convocării ședințelor)];

C.S.U.D. este constituit in conformitate cu Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului pentru studiile universitare de doctorat si are urmatoarea componenta: Marius PETRESCU (director, UCT), membri: Delia Mioara POPESCU (U.V.T.), Dinu COLȚUC (U.V.T.), Constanța POPESCU (U.V.T.), Rodica Mariana ION (U.V.T.),  Ciprian Florinel BUHUȘI (doctorand U.V.T.).

C.S.D. – S.D.S.I. este este constituit conform Metodologiei de alegere a membrilor Consiliului școlii doctorale și de numire a directorului de școala doctorală și are următoarea componență: Dinu COLȚUC (director, U.V.T.), Rodica Mariana ION (U.V.T.), Liviu OLTEANU (CSD-SDSI), Gheorghe BREZEANU (U.P.B.), Corneliu RUSU (U.T.C).

Structurile de conducere, C.S.D./C.S.U.D. se întrunesc de minim două ori pe an.

g) Contractul de Studii Universitare de Doctorat.

Contractul de Studii Universitare de Doctorat reglementează drepturile și obligațiile doctoranzilor, conducătorilor de doctorat și ale instituției organizatoare de doctorat. Acesta se semnează de către candidații declarați admiși în urma concursului de admitere.

A.1.1.2. Regulamentul scolii doctorale include criterii, proceduri si standarde obligatorii pentru aspectele specificate în art. 17, alin. 5 din Hotarârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste integrează, în prevederile sale, cerințele din art. 17 alin. 5 din HG 681/2011 cu modificările și completările ulterioare.

5.a) acceptarea de noi membri conducători de doctorat este reglementata in articolele 7.1 și 7.2., iar retragerea calitatii de membru al şcolii doctorale in Art. 7.3 din Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste;

5.b) Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate este reglementat in articolele 8, 9 și 10 din Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste.

5.c) schimbarea conducătorului de doctorat este discutata in Art.13.7-13.9, iar medierea conflictelor in Art. 13.5-13.6 din Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste.

5.d) întreruperea programul de doctorat este stabilita la Art.14.3-14.6 din cadrul din Regulamentului Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste

 5.e) prevenirea fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului, este ferm reglementată în cadrul art. 13.10-13.12 și art. 20.17;

5.f) Accesul studentilor doctoranzi la resursele de cercetare si de documentare este stipulat în art. 15.g.

 g) Obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi sunt stabilite în cadrul art. 11.3 și art. 15.2.

În cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, și implicit al Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste, funcționează University Mangement System (U.M.S.), un sistem informativ performant de evaluare și monitorizare la care au acces, în egală măsură, doctoranzii și conducătorii de doctorat (https://catalog.valahia.ro și https://ums.valahia.ro/ums/do/secure/inregistrare_user). Astfel, instituția Școlii Doctorale și conducătorii de doctorat se bucură de facilitatea de a realiza notarea online, de a verifica parcursul doctoranzilor, în vreme ce acestora din urmă li se pune la dispoziție posibilitatea de a-și monitoriza propriul parcurs doctoral. Programul este pe deplin securizat și oferă protecția datelor personale ale beneficiarilor.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search