Misiunea programului

Misiunea programului de studiu este de a forma cercetători care să manifeste o puternică motivație intelectuală, să dispună de competențe și abilități de autonomie cognitivă, să exceleze în domeniul de cercetare istorică sau arheologică pe care-l studiază, să dea dovadă de originalitate în tratarea subiectului ales și de capacitate de comunicare a rezultatelor obținute, în scris sau oral. Programul de studii și-a propus, de asemenea, să dezvolte abilitatea doctoranzilor de a identifica problema de cercetare și de a elabora un subiect de cercetare de sine stătător, de a opera cu un aparat conceptual elaborat și adecvat temei de cercetare, de a identifica cu multă atenție și de a pune în valoare sursele bibliografice prin raportare critică la conținutul și mesajul acestora, de a descoperi, analiza riguros și valorifica în mod adecvat izvoarele și sursele istorice și arheologice cu care lucrează. Programul de studii pune la dispoziția doctoranzilor infrastructura de cercetare, acces la resursele bibliografice, activități de formare și oportunități de publicare în domeniile istoriei, arheologiei și disciplinelor auxiliare istoriei și arheologiei pentru a facilita formarea competențelor și abilităților necesare atingerii criteriilor de performanță avute în vedere.

Programul de studii are o misiune didactică și una științifică.

Coordonate ale misiunii didactice a programului:

  • formarea doctoranzilor în scopul obţinerii cunostinţelor şi competenţelor necesare cercetărilor în domeniul istoriei;
  • formarea abilităţilor necesare elaborării şi gestionării proiectelor de cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei;
  • încurajarea spiritului critic în evaluarea obiectivă a rezultatelor cercetărilor;
  • educarea doctoranzilor în spiritul eticii cercetării ştiintifice;
  • pregătirea de specialişti în domeniul istoriei pentru inserţie pe piaţa muncii înalt calificate: învăţământ superior, R&D.

Coordonate ale misiunii de cercetare ştiinţifică a programului:

  • integrarea în echipe și programe de cercetare naţionale şi internaţionale;
  • lărgirea cunoașterii științifice în domeniul istoriei;
  • diseminarea cunoştinţelor și interpretărilor noi prin publicații cu impact ridicat în lumea științifică internațională;
  • dezvoltarea și aprofundarea legăturilor de colaborare cu universităţi şi instituţii de cercetare din tară şi străinătate în vederea realizării unor lucrări ştiinţifice şi cercetări commune etc.

Cursurile care sunt predate în cadrul școlii doctorale și-au propus să dezvolte abilități și capacități de cercetare, metodologice, teoretice și de etică a cercetării extrem de importante pentru progresul științific al studenților doctorali. Profesorii care predau în cadrul programului de doctorat sunt conducători de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste. Disciplinele de specialitate sunt predate de profesori din cadrul domeniului Istorie cu o bogată activitate științifică. Prof.univ.dr.habil. Mircea Anghelinu predă cursul și seminariile de Teorie și metodă în cercetarea istorică și arheologică contemporană, Prof.univ.dr.habil. Silviu Miloiu susține cursurile și seminariile intitulate Scrierea academică: aplicații în domeniul istoriei și arheologiei și Metode calitative și cantitative de cercetare a istoriei, în vreme ce cursul cu denumirea Metode de studiu, conservare și valorificare a patrimoniului este predat de Conf.univ.dr.habil. Monica Mărgărit. Toate cele trei cadre didactice titulare au coordonat numeroase proiecte de cercetare științifică câștigate prin competiție națională sau europeană, se bucură de o statură internațională bine definită – probată prin publicații externe, proiecte de cercetare internaționale, stagii de cercetare, ocuparea unor poziții în statele de funcțiuni ale departamentelor din străinătate – și de experiența didactică necesară formării doctoranzilor. Disciplinele care implică formarea unor competențe transversale precum sunt Etica si integritate academică și Metodologia și deontologia cercetării științifice.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search